بررسی وضعیت دریاچه فشافویه با هدف توسعه اسکی روی آب در تهران | هیأت انجمن‏های ورزشی استان تهران