نتایج دوره ها

مطلبی ارسال نشده است.

ورود کاربر

خبر ها

با توجه به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان بهارستان و نظر به سوابق ورزشی و دستور جناب آقای دادویی جناب آقای پوریا صحرائی به سمت رییس هییت انجمن های ورزشی شهرستان بهارستان منصوب گردید .  به امید موفقیت روز افزون
1395-10-27 08:46
با توجه به پیشنهاد هیات انجمن های ورزشی جنوبشرق و نظر به سوابق و تجارب ودستور جناب آقای دادویی سرکار خانم ناهید بیارجمندی به سمت نائب رییس هیات انجمن های ورزشی جنوب شرق تهران منصوب گردید . به امید موفقیت روزافزون
1395-10-27 08:43
با توجه به پیشنهاد هییت انجمن های ورزشی جنوبشرق و نظر به سوابق و تجارب و دستور جناب آقای دادویی جناب آقای نعیم هرجابی به سمت دبیر هییت انجمنهای ورزشی جنوبشرق تهران منصوب گردید . به امید موفقیت روزافزون
1395-10-27 08:39
با توجه به پیشنهاد کمیته اسکی روی آب تهران و نظر به سوابق و دستر جناب آقای یحیی دادویی سرکار خانم گلرخ سوهانی به سمت دبیر کمیته اسکی روی آب تهران منصوب گردید. به امید موفقیت روزافزون
1395-10-27 08:36
با توجه به پیشنهاد اداره ورزش و جوانان شهرستان قرچک و دستور جناب آقای یحیی دادویی جناب آقای اکبر آقازاده به سمت رییس هیات انجمنهای ورزشی شهرستان قرچک منصوب گردید .  به امید موفقیت روز افزون
1395-10-27 08:34